วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

                                 
น.ส. สุรีพร       ชำนาญ    (ริน)
คบ.2      หมู่1    เอกการประถมศึกษา 
รหัส     544188012                

เกิดวันศุกร์ที่  2   ตุลาคม   2535      

อยุ่บ้านเลขที่  27  หมู่ที่2   ตำบล  โคกหม้อ   อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี     70000

คติประจำใจ คือ   
ความพยายามอยู่ที่ไหน   ความสำเร็จอยู่ที่นั่น